Department of Health Services Logo

 

Wisconsin Department of Health Services

Logo: ForwardHealth -- Wisconsin Serving You

Medicaid Home

Apply Online (ACCESS)

Applications

Check My Benefits

Contacts

Find a Provider

Publications

Report My Changes

Other Programs

HIPAA Privacy Notices

Member Updates

State of Wisconsin Image

Daim Ntawv Qhia Txog Wisconsin Medicaid (Wisconsin Medicaid Fact Sheet)

Wisconsin Well Woman Medicaid

PDF (59 KB)


Wisconsin Well Woman Medicaid pub rau ib cov poj niam tau txais kev pab cuam txhua yam hauv Medicaid. Keb pab no yog pab them nqi kho mob rau cov poj niam uas tau raug tshuaj lawm thiab xav tau kev kho mob cancer ntawm lub mis los sis lub tsev me nyuam.

Tej zaum koj yuav tau txais kev pab ntawm Wisconsin Well Woman Medicaid, yog tias koj:

 • Sau npe koom rau hauv Wisconsin Well Woman Medicaid los ntawm cov Well Women Program Local Coordinating Agencies,
 • Muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab tau raug tshuaj kab mob cancer ntawm lub mis los sis lub tsev me nyuam los ntawm Wisconsin Well Woman Medicaid,
 • Yog ib tus pej xeem hauv xeev Wisconsin,
 • Yog ib tus pej xeem Meskas los sis muaj ntaub ntawv nyob hauv teb chaws raws li txoj cai,
 • Muab tus zauv Social Security los sis mus thov ib tug lawm,
 • Tsis tau kev pab cuam kho mob los ntawm nom tswv los sis tej kev pab sab nraud rau tej kev kho mob cancer ntawm lub mis los sis lub tsev me nyuam, thiab
 • Twb raug tshuaj tias muaj mob cancer rau ntawm lub mis los sis lub tsev me nyuam, los sis muaj tus mob uas yuav chiv tau cancer rau ntawm lub tsev me nyuam, thiab yuav tau mus kho mob cancer ntawm lub mis los sis lub tsev me nyuam, los sis kho tus mob uas yuav chiv tau cancer ntawm lub tsev me nyuam, raws li ib tug kws kho mob los sis tsev tshuaj mob ntawm Wisconsin Well Woman tau taw tseg.

Los Sis
Tej zaum koj yuav tau txais Wisconsin Well Woman Medicaid yog tias koj twb koom rau hauv Medicaid Family Planning Waiver thiab yog tias koj:

 • Twb tau raug tshuaj thiab pom tias koj muaj mob cancer los sis muaj mob uas yuav chiv tau cancer nyob hauv lub tsev me nyuam thiab yuav tsum tau kho, los sis
 • Twb tau txais kev tshuaj xyuas ntawm lub mis los hauv Family Planning Waiver thiab kev tshuaj xyuas ntxiv tom qab uas tsis yog los ntawm Family Planning Waiver pom tias muaj mob cancer rau ntawm lub mis, thiab raug ntsuam tias yuav tsum tau kho qhov mob cancer ntawm lub mis, thiab
 • Tsis tau kev pab cuam kho mob los ntawm nom tswv los sis tej kev pab sab nraud rau tej kev kho mob cancer ntawm lub mis los sis lub tsev me nyuam.

Lus Ntxiv: Cov poj niam uas tau raug tshuaj los ntawm Wisconsin Well Woman Program thiab tsis tau txais Medicaid vim tsis muaj ntaub ntawv nyob teb chaws raws li txoj cai tej zaum yuav tau txais Emergency Medicaid.

Kev Tsim Nyog Ib Ntus (Temporary Medicaid)
Kev Tsim Nyog Ib Ntus yog kev pab cuam noj qab haus huv ib ntus hauv Medicaid uas koj tau los ntawm Well Woman Medicaid Program. Qhov no pub koj tau txais kev pab cuam rau kev noj qab haus huv thaum koj tab tom tso ntawv thov kev pab ntawm lub chaw saib kev pab cuam nyob hauv koj lub zos.

Temporary Medicaid yuav pib hnub uas koj tau raug tshuaj mob los ntawm ib tug kws kho mob los sis tsev tshuaj mob uas koom rau hauv Medicaid yog tias koj tso ntaub ntawv thov kev pab cuam ib ntus ntawm nws.

Temporary Medicaid pib tib hnub uas koj mus tshuaj mob thiab yuav xaus rau hnub kawg ntawm lub hlis tom ntej.

Yog koj xav tau txais kev pab cuam hauv Medicaid mus ntxiv, koj yuav tsum tso ntaub ntawv mus thov ntawm lub chaw saib kev pab cuam Medicaid nyob hauv koj lub zos.

Koj yuav xa ntaub ntawv thov, thov hauv xov tooj, los sis mus thov tim ntsej tim muag los tau.

Txais Kev Pab Cuam
Koj yuav tau txais ib daim Wisconsin Forward card tuaj ntawm tsev xa ntawv tuaj. Ua ntej thaum koj tau txais daim Wisconsin Forward card koj yuav tsum nqa koj daim ntawv sau npe koom rau hauv Wisconsin Well Woman Program (DPH 4818) thiab daim ntawv Wisconsin Well Woman Determination Form (HCF 10075) txhua zaus uas koj mus tshuaj mob. Qhov no qhia tau rau koj tus kws kho mob los sis tsev tshuaj mob tias koj twb tau tso ntaub ntawv thov kev pab cuam Medicaid ib ntus lawm.

Yog Xav Paub Ntxiv:

 • Hu rau Recipient Services hauv 1-800-362-3002; thiab
   
 • Mus saib nploog ntawv Wisconsin Well Woman Program hauv http://www.dhs.wisconsin.gov/womenshealth/wwwp/.

Lub Department of Health Services (DHS) yog ib qho chaw ua hauj lwm thiab pab neeg yam tsis xaiv ntsej xaiv muag. Yog tias koj muaj tej yam tuncua (disability) thiab xav tau cov ntaub ntawv qhia no ua lwm hom ntawv, los sis xav kom muab txhais ua lwm hom lus, thov nug tau hauv (608) 266-3356 (suab) los sis 1-888-701-1251 (TTY). Kev pab cuam txhais ntawv txhais lus tag nrho yog pab dawb dawb xwb.

Yog muaj lus nug txog cov cai pej xeem, hu rau (608) 266-9372 (suab) los sis 1-888-701-1251 (TTY).

P-10065H (09/06)