Department of Health Services Logo

 

Wisconsin Department of Health Services

Logo: ForwardHealth -- Wisconsin Serving You

Medicaid Home

Apply Online (ACCESS)

Applications

Check My Benefits

Contacts

Find a Provider

Medicaid Publications

Report My Changes

Other Programs

HIPAA Privacy Notices

Member Updates

HealthCheck Logo

Puas xav tau ib cov lus zoo qhia kom noj qab haus huv?


(PDF, 61 KB)

HealthCheck yog dab tsi?

Kev tshuaj mob HealthCheck (Wisconsinís EPSDT Program) yog ib qho kev pab cuam tiv thaiv mob nkeeg rau txhua tus neeg uas muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos uas tseem tab tom tau txais kev pab kho mob Wisconsin Medicaid los yog BadgerCare Plus.

Vim li cas kuv tus me nyuam los yog kuv thiaj yuav tau muaj ib qho kev tshuaj mob HealthCheck?

Kev tshuaj mob HealthCheck qhia rau koj thiab koj tus me nyuam seb yuav tiv thaiv kev mob nkeeg li cas, thiab pab nrhiav tej kab mob thaum tseem ntxov, ua ntej lawv yuav dhau mus ua mob loj. (Nco ntsoov tias tus me nyuam uas noj qab haus huv yog tus uas zoo siab luag ntxhi!). Kev tshuaj mob HealthCheck yog tshuaj cev qaij daim tawv kom tau raws li qhov yuav tsum tau muaj rau cov kev pab cuam xws li Head Start, Child Care los yog WIC (Women, Infants and Children Supplement Food Program) thiab cov tsev kawm ntawv. Kev tshuaj mob HealthCheck kuj tseem yuav ua rau koj tau txais ib co kev pab uas yeej ib txwm tsis them rau thiab.

Yog ho nrhiav pom ib yam mob twg ne?

Kev tshuaj mob HeathCheck yuav pab koj teem caij mus tshuaj ntxiv dua los yog kho tus mob. Kev tshuaj mob HealthCheck tseem yuav pab koj nrhiav kom tau ib tus kws kho mob los yog ib tus kws kho hniav yog koj xav tau ib tus.

Ua kev pab thauj mus los ne?

Yog Yog koj xav tau tsheb thauj mus rau ntawm qhov koj tau teem caij, thov hu ncaj nraim rau tus tswj Kev Thauj Neeg Mob Uas Tsis Yog Mob Ceev ntawm (866) 907-1493 (Suab) los yog (866) 288-3133 (TTY).

Qhov Chaw Muab Kev Kho Mob (Health Care Provider) Lub Npe thiab Tus Xov Tooj

 
 

Department of Health Services
Division of Health Care Access and Accountability
PO Box 309
Madison, Wisconsin 53701-0309

P-01007H (08/13)

 

Kuv yuav mus tshuaj mob HealthCheck tau li cas?

Kauj Ruam 1:

Hu tus xov tooj dawb: 1-800-722-2295 (Saub/TTY) mus nrhiav qhov chaw tshuaj mob HealthCheck uas nyob ze koj. Yog koj muaj npe nyob hauv ib lub HMO, hu rau lawv yog koj xav paub dab tsi ntxiv txog kev tshuaj mob HealthCheck.
Kauj Ruam 2: Teem caij mus tshuaj mob HealthCheck thiab cia li mus!
Kauj Ruam 3:  Ua raws li koj tus kws kho mob HealthCheck, tus xyuas neeg mob, los yog tus kws kho hniav cov lus qhia, thiab mus muab kev kho ntxiv dua raws li cov caij nyoog tau teem tseg.
Kauj Ruam 4:  Nyob kom tsis muaj mob; npaj siab mus kuaj mob HealthCheck txhua zaus uas muaj rau yav tom ntej.

Hu Tus Xov Tooj Hu Dawb: 1-800-722-2295 (Saub/TTY) yog koj muaj lus nug los yog teeb meem dab tsi nrog HealthCheck.

 

Kev Tshuaj Mob HealthCheck yog:

  • Kuaj Lub Cev Saum Tob Hau Ti Ko Taw
  • Txhaj Tshuaj (Shots)
  • Kuaj Ntshav Kuaj Zis (Lab Tests)
  • Kuaj Qhov Muag
  • Tshuaj Kev Loj Hlob
  • Tshuaj Kev Hnov Lus
  • Kuaj Qhov Ncauj
  • Tshuaj Kev Noj Kev Haus
  • Muab Xov Qhia Kev Noj Qab Haus Huv
  • Lwm Cov Kev Tshuaj Mob Koj Xav Tau