Department of Health Services Logo

Wisconsin Department of Health Services

Civil Rights Home

Accessibility Resources

Contact Information

EO Statement

LEP Resources

Civil Rights Complaint Form

Civil Rights Complaint Form (Instructions)

Know your Civil Rights Brochure (English)

Know your Civil Rights Brochure (Spanish)

 

Lus Qhia Txog Kev Muab Vaj Huam Sib Luag & Tsis Pub Cais Neeg Tsis Raws Cai

EQUAL OPPORTUNITY & NON-DISCRIMINATION INFORMATION

Department of Health Services yog ib tus tswv hauj lwm thiab ib qhov chaw muab kev pab cuam muab vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj xav tau kev pab kom muab cov ntaub ntawv no hloov kom koj nyeem tau los yog kom muab txhais ua ib hom lus txawv, thov hu rau (608) 266-3356 (Suab) los yog (888) 701-1251, Textnet.

Raws li Tsoom Fwv Teb Chaws tsab cai lij choj, U.S. Department of Agriculture (USDA) thiab U.S. Department of Health and Human Services (HHS) cov kev cai, DHS txwv tsis pub cais neeg tsis raws cai los ntawm haiv neeg, tsos nqaij daim tawv, keeb kwm teb chaws, poj niam los txiv neej, hnub nyoog, los yog muaj mob xiam oob qhab. Nyob rau hauv tsab cai Food Stamp Act thiab USDA txoj kev cai, tsis pub cais neeg tsis raws cai los ntawm kev ntseeg ntuj los yog kev ntseeg kev tswj hwm teb chaws thiab.

Koj yuav qhia tau qhov tsis txaus siab vim cais neeg tsis raws cai rau koj qhov chaw muab kev pab, los yog ua ib daim ntawv tsis txaus siab mus rau DHS los yog tsoom fwv teb chaws ib qhov chaw khiav hauj lwm. Tsis hais ib tus neeg twg uas tau txais kev pab los ntawm DHS uas yog cov kev pab thiab nyiaj pab tuaj ntawm HHS los yog USDA Food and Nutrition Services (FNS), yuav ua ntawv tsis txaus siab tau txhua lub sij hawm mus rau Wisconsin DHS Affirmative Action and Civil Rights Compliance (AA/CRC) Office. Sau rau Civil Rights Compliance Officer, P.O. Box 7850 1 West Wilson Street, Room 561 Madison, WI 53707-7850 (608) 266-9372 (Suab), (608)-267-2147 (Fax), los yog 1-888-701-1251 (TTY).

Koj kuj tseem ua tau ntawv tsis txaus siab mus rau USDA-FNS, sau rau USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington D.C. 20259-9410 los yog hu tus xov tooj hu dawb (866)-632-9992 (Suab). Cov tib neeg uas muaj teeb meem tsis hnov lus zoo los yog hais tsis tau lus yuav hu tau rau USDA ntawm Federal Relay Service ntawm (800)-977-8339; los yog (800)-845-6136 (Spanish).

Yuav ua ntawv tsis txaus siab mus rau HHS, sau rau HHS, Director, Office for Civil Rights, Room 506-F, 200 Independence Avenue, .S.W., Washington D.C. 20201 los yog hu rau (202)-619-0403 (Suab) los yog (202)-619-3257 (TTY), los yog sau rau HHS Office for Civil Rights-Region V 233 N. Michigan Avenue, Chicago, IL 060601, (312)-886-2359 (Suab), (315)-353-5693 (TTY). USDA thiab HHS yog ob qhov chaw muab kev pab thiab yog ob tus tswv hauj lwm muab vaj huam sib luag rau sawv daws.

Last Revised: April 15, 2014