Department of Health Services Logo

 

Wisconsin Department of Health Services

Client Rights Home

Intro to Client Rights

Client Rights Office

Client Rights Training Opportunities

Client Rights Limitation or Denial

Community Grievance Decision Digest

Confidentiality of Treatment Records

Guardianship

Minors

Informed consent

Centers for the Developmentally  Disabled

Mental Health Institutes

Secure Treatment Center

Research

Outpatient treatment

Inpatient treatment

Model Grievance Procedure

Forms, publications and posters

Non-Wisconsin residents who are emergency detained

 

TUS NEEGMOB TXOJCAI thiab tus TXHEEJTXHEEM TSIS TXAUS SIAB pab rau PEJXEEM*

rau cov neegmob txais kev pab nyobhauv Wisconsin rau kev mob/puas hlwb, kev qaug dejcaw, kev qaug tshuaj lwmyam losyog tsim kev mob puas hlwb/puas cev

* Pab rau Pejxeem txhais tau tias tasnrho cov kev pab uas tsis yog pab rau cov neegmob-tsis pw tom chawkho thiab tsis pw rau tom tsev.

NEEGMOB TXOJCAI

Thaum koj tau txais ib yam kev pab twg los ntawm kev mob puas hlwb, kev qaug dejcaw, kev qaug tshuaj, los yog tsim kev mob puas hlwb/puas cev. Koj muaj cai li nram no nyob rau hauv Wisconsin Statute sec. 51.61 (1) (exit DHS, PDF) thiab HFS 94, Wisconsin Administrative Code (exit DHS, PDF):

KOJ TUSKHEEJ TXOJCAI

 • Koj yuavtsum raug kho nrog kev ncajncees, kev hwm, kev saib muaj nqis, tawm ntawm kev hais lus thiab ua txhaum cai.
 • Koj muaj cai cia tus ua haujlwm pab txiavtxim kom ncaj thiab yog rau kev kho thiab tu koj.
 • Koj yuav tsis raug kho tsis zoo los tsis ncaj vim koj yog neeg txawv nqaij taw, yog pojniam/txivneej, txawv hnubnyug, kevtseeg, thiab mob puas hlwb/puas cev.
 • Koj yuav tsis raug yuam ua haujlwm tsuas ntshe koj tu thiab ua koj li haujlwm hauv tsev. Yog koj txaus siab ua lwmyam hauj lwm, koj yuav tsum raug them.
 • Yog koj muaj hnub nyug dhau 18 xyooj rov saud lawm, thiab raws txoj cai koj tseem yog neeg meejpem(muaj peev xwm), koj yuav txiav txim tau txog tej yam li sib yuav, los yog tawm suab(xaiv tsa) tau, thiab sau ntawv los teev koj tej teej tug tseg cia.
 • Koj yuav siv tau koj li nyiaj raws koj xaiv - tsuav koj tsis txhob siv dhau cai .
 • Koj yuavtsis raug yeesduab, thiab kaw lus yog koj tsis pom zoo.

TXOJCAI KHOMOB

 • Yuavtsum muab kev pab kom sai thiab kho kom zoo txaus, los yog kho kom rov qab zoo li qub thiab muaj txoj kev kawm, kev qhia kom haum rau koj.
 • Yuavtsum cia koj koom kev sablaj uas yuav npaj los kho thiab tu koj.
 • Yuavtsum qhia koj txog kev yuav tu thiab yuav kho koj nrog tej yam tshuaj noj yuav tsis haum thiab tej yam mob uas yuav mob ntxiv rau koj.
 • Yuav tsis kho losyog tsis muab tshuaj rau koj, yog tias koj tsis muaj ntawv sau los tawmtsam, ntshe yog muaj emergency, tsuas ntshe yuav tsum muab los tiv thaiv kev yuav ua mob loj rau koj thiab lwm tus los yog tsev haisplaub yuam kom muab, (yog koj muaj tus saib xyuas, ces koj tus saib xyuas mam sawvcev ua koj tug los pom zoo txog kev yuav kho thiab muab tshuaj rau koj.)
 • Yog tias mob tsis txaus muab tshuaj, yuav tsis muab tshuaj thiab tsis muab ntau tshaj rau koj.
 • Yuav tsis raug muab electro-convulsive los zuaj los yog tej yam tshuabntsuas mob hnyav xwsli psychosurgery los yog yuav kho koj los ua kev kawm uas yog tsis tau kev pomzoo sau los ntawm koj.
 • Yuav xa ntawv tuaj qhia koj txog tej yam nuj nqis koj thiab koj cov kwvtij yuav raug them.
 • Koj yuav raug kho kom tsis txhob muaj kev txwv thiab nyuaj dabtsi ntau li thiab yuavnpaj kho kom zoo thiab tiav raws li txais koj los kho, thiab tseemnyob raws li cov nyiaj muaj los pab koj.

CEEVTSEG THIAB MUABSAIB

Nyob hauv Wisconsin Statute sec. 51.30 thiab HFS 92, Wisconsin Administrative Code:

 • Koj cov ntawv khomob yuav raug ceev tseg, yuav tsis muab tshaj tawm(tsis pub lwm tus paub txog) yog koj tsis pomzoo, ntshe tsuas yog txoj cai tso tawm xwb.
 • Koj cov ntawv teev tseg yuav tsis muab tso tawm yog koj tsis pom zoo, ntshe txoj cai yuam xwb.
 • Koj nug tau, yog koj xav saib koj cov ntawv teev tseg. Koj yuav tau muaj ntawv povthawj qhia txog koj tus kheej los yog kev noj tshuaj. Sij hawm ntawd tus neeg ua haujlwm yuav qhia tias koj tsuas saib tau txij li cas. Yam uas raug txwv yuavtsum qhia koj paub. koj yuav tw saib tau qhov txwv ntawd los ntawm kev siv tus Txheejtxheem Tsis Txaus Siab.
 • Tomqab koj khomob tag lawm, yog koj nug, koj yuav saib tau tagnrho koj cov ntaub ntawv khomob teev cia.
 • Yog koj ntseeg tau tias muaj tejyam tsis yog teev hauv koj cov ntawv, koj yuav tw qhov yog ntawd tau. yog cov ua haujlwm tsis kam hloov , koj siv tus cai Tsis Txaus Siab los tawm tsam los yog sau li koj xav tias yog rau hauv koj cov ntawv teev tseg.
 • Yog koj xav tau ib tsab sec. 51.30, Wisc. stats., thiab /losyog HSS 92, Wisconsin Administrative Code: ces koj nug tau.

TUS TXHEEJTXHEEM TSIS TXAUS SIAB THIAB TXOJ CAI MUS TIM CHAW HAISPLAUB

 • Ua ntej yuav pib khomob, tus service provider yuavtsum qhia koj txog koj txoj cai thiab yuav siv tus Txheej txhem Tsis Txaus Siab licas. Yog koj xav tau , yuav muab ib tsab Tus Txheejtxheem Tsis Txaus Siab rau koj.
 • Yog koj xav tias koj txojcai raug rhuav lawm, koj yuav siv tus Txheejtxheem Tsis Txaus Siab los tawmtsam tau.
 • Li cas los koj yuavtsis raug hem los yog raug txim, txawm tias koj ho tau tham qhia rau cov ua haujlwm paub tias koj tsis zoo siab.
 • Yog koj ntseeg tias koj raug yuam cai lawm, yog koj tsis siv tus Txheejtxheem Tsis Txaus Siab los hais, Koj yuav coj qhov teebmeem no mus tawmtsam rau tim tsev hais plaub los tau.

TXHEEJTXHEEM XAUS LUS TSIS TXAUS SIAB

Tham tsis raws txheej(yog tuajyeem)

 • Xav kom koj xub tham nrog tus ua haujlwm txog koj tej kev txhawjxeeb ua ntej koj yuav sau ntawv raws cai los tawmtsam txog kev Tsis Txaus Siab nrog koj tus service provider.

Sojntsuam Kev Tsis Txaus Siab-Raws txheej

 • Yog koj yuav sau ntawv tawmtsam txog Kev Tsis Txaus Siab. Koj yuav tau sau tsis pub dhau 45 hnub txij hnub uas koj tau paub qhov teebmeem no los lawm. Yog qhov teebmeem loj tsim nyog , tus program manager yuav ncua los yog txuas ntev tshaj 45 hnub.
 • Tus program’s client rights specialist (CRS) yuav taug koj tsab ntawv tawmtsam txog Kev Tsis Txaus Siab thiab yuav sim daws kom tiav qhov teeb meem no.
 • Tsuas ntshe txoj Kev Tsis Txaus Siab raug daws tiav los ntawm kev tsis siv cai , tus CRS yuav sau ntawv qhia ua ntej 30 hnub txij hnub uas koj tau tawmtsam txoj Kev Tsis Txaus Siab raws cai. Yuav xa ib tsab tuaj rau koj.
 • Yog koj thiab koj tus program manager pom zoo nrog tus CRS’s tsab ntawv teev tseg thiab nws cov lus xav kom koj ua raws. Nws cov lus xav kom ua raws no yuav muab coj los siv raws caij nyug uas tau teev tseg.
 • Koj yuav sau ntau tsab tawmtsam txog txoj Kev Tsis Txaus Siab no los tau. Tab sis tus CRS Nws tsuas lis ib tsab ntawv tawmtsam zuj zus xwb. Nws yuav kom koj luj seb tsab twg tseem ceeb dua ces yuav pib tsab ntawd ua ntej.

Program Manager Kev Txiavtxim Siab

 • Yog txoj kev tsis txaus siab ntawd tseem tsis tau hais tiav los ntawm tus CRS thiab , tus program manager losyog tus designee yuav tau sau txog kev txiav txim siab nyob rau hauv 10 hnub thaum txais tau CRS tsabntawv txiav txim siab. Yuav xa ib tsab tuaj rau koj.

County Kev Ntsuamxyuas

 • Yog koj tau txais kev pab los ntawm county los sis chaw ua haujlwm private. Yog county ua tus pab koj them, koj yuav tw tau tus program manager kev txiav txim mus rau tim County Agency Director. Koj yuav tsum tw nyob rau hauv 14 hnub suav txij hnub koj txais tau tus program manager tsab ntawv txiav txim siab. Koj xa los yog kom koj tus program manager xa koj daim ntawv tawmtsam txog Kev Tsis Txaus Siab los tau.
 • Tus County Agency Director yuavtsum sau ib tsab txog nws kev txiavtxim siab tsis pub dhau 30 hnub tomqab koj thov los tawmtsam nrog.

Lub Xeev Ntsuamxyuas Kev Tsis Txaus Siab

 • Yog koj tsab ntawv txog Kev Tsis Txaus Siab mus dhau county kev tsuamxyuas lawm, koj tseem tsis tau zoo siab thiab. Koj yuav tawmtsam mus rau nram lub Xeev Chaw Ntsuamxyuas Kev Tsis Txaus Siab.
 • Yog private agency ua tus them rau koj, koj yuav tawmtsam tus program manager ncajnraim rau nram lub Xeev Chaw Ntsuamxyuas Kev Tsis Txaus Siab.
 • Koj yuav tsum tawmtsam rau nram lub Xeev Chaw Ntsuamxyuas Kev Tsis Txaus Siab nyob rau hauv 14 hnub sauv txij thaum koj tau txais qhov kev txiav txim siab tas los no. koj xa los yog kom koj tus program manager xa tsab ntawv tawmtsam Kev Tsis Txaus Siab no mus rau lub Xeev Chaw Ntsuamxyuas Kev Tsis Txaus Siab.
 • Chaw nyob yog: State Grievance Examiner, DHS, P.O. Box 7851, Madison, WI 53707-7851.

Lub Xeev Ntsuamxyuas Zaumkawg

 • Pabtwg los muaj 14 hnub txij hnub txais tau tsab ntawv txiav txim siab nram lub Xeev Chaw Ntsuamxyuas Kev Tsis Txaus Siab los mus thov lub xeev ntsuamxyuas ua zaum kawg uas yuav raug ntsuamxyuas los ntawm the Administrator of the Division of Mental Health and Substance Abuse Services or designee. Xa koj tsab ntawv thov mus rau DHS Administrator , P.O. Box 7851 , Madison , WI 53707-7851.

Koj tham nrog cov ua haujlwm los yog hu xov tooj rau koj tus CRS , uas nws lub npe tau teev muaj raws li nram no. Yog koj xav tawmtsam txog Kev Tsis Txaus Siab los xav paub ntau txog Tus Txheej txheem Kev Tsis Txaus Siab uas qhov program no muaj thiab tau muab kev pab rau koj.

Koj tus Client Right Specialist yog:

Npe:___________________________________________________

Chawnyob:______________________________________________

_______________________________________________________

Xovtooj:________________________________________________

CEEBTOOM: Tseemtshuav ntau txoj cai nyob hauv sec. 51.61(1) thiab DHS 94 , Wisconsin Administrator Code. Uas tsis tau qhia txog ntawm no vim cov cai no raug rau cov neeg mobpw tom chawkho thiab neegmob pw tom tsev ntau dua. Yog koj xav tau ib daim Sec. 51.61 , Wisconsin stats thiab DHS 94 , Wisconsin Administrative Code no ces nug tau.

Luamtawm losntawm: Department of Health Services
Division of Mental Health and Substance Abuse Services
Kaum ib hlis ntuj 1998

PDE – 3132 H

PDF: The free Acrobat Reader® software is needed to view and print portable document format (PDF) files. Learn more.

Last Updated: July 12, 2010