Department of Health Services Logo

 

Wisconsin Department of Health Services

Client Rights Home

Intro to Client Rights

Client Rights Office

Client Rights Training Opportunities

Client Rights Limitation or Denial

Community Grievance Decision Digest

Confidentiality of Treatment Records

Guardianship

Minors

Informed consent

Centers for the Developmentally  Disabled

Mental Health Institutes

Secure Treatment Center

Research

Outpatient treatment

Inpatient treatment

Model Grievance Procedure

Forms, publications and posters

Non-Wisconsin residents who are emergency detained

 

TUS NEEG KHO MOB COV CAI thiab Tus TXHEEJ TXHEEM DAWS TEEB MEEM KEV TSIS TXAUS SIAB Rau COV KEV PAB COV UAS TUAJ PW HAUV TSEV KHO MOB

Disclaimer: All external hyperlinks are provided for your information and for the benefit of the general public.

Disclaimer: Tas nrho cov hyperlinks txuas mus rau sab nraud yog muab qhia kom koj paub thiab yog ib qho zoo rau tsoom neeg sawv daws.

Rau Cov Tau Txais Kev Pab Hauv Wisconsin Uas Muaj Mob Puas Hlwb, Quav Dej Caw Los Yog Lwm Yam Tshuaj Los Yog Lub Cev Kev Loj Hlob Muaj Teeb Meem

client rights and the grievance procedure for in-patient services
for clients receiving services in Wisconsin for mental illness, alcohol or other drug abuse or developmental disabilities

Thaum koj tau txais cov kev pab rau cov neeg uas tuaj pw kho tus mob puas hlwb, quav dej caw, yeeb tshuaj los yog lub cev kev loj hlob muaj teeb meem, koj muaj cov cai nram qab no nyob hauv Wisconsin Statute 51.61 (1) (exit DHS, PDF, scroll to page 50), 51.30, Wisconsin Administrative Code DHS 92, DHS 94, thiab DHS 124 thiab 42 CFR 482.13. Yog koj xav paub ntxiv txog cov cai no thov nug cov neeg ua hauj lwm ntawm qhov chaw uas koj pw kho mob los yog nug qhov kev pab cuam uas muab kev pab rau koj ces luag yuav muab qhia rau koj.

Koj Tus Kheej Cov Cai (Personal Rights)

 • Koj yuav tsum raug luag hwm thiab saib koj tus kheej muaj nqis, tsis raug tsim txom los ntawm kev hais lus phem, muab koj ua plees ua yi los yog tso hem thawj quab yuam koj.
 • Koj muaj cai kom tus neeg ua hauj lwm muab kev txiav txim ncaj ncees thiab zoo tsim nyog rau txoj kev kho koj tus mob thiab tu koj.
 • Koj muaj cai mus koom kev sib txoos txog kev ntseeg, kev ua dab ua qhua, kev sib ntsib sib tham thiab kev ua si hauv zej zos uas deb ntawm qhov chaw koj pw kho mob kom ntau npaum li qhov ua tau.
 • Koj yuav tsis raug txib mus ua hauj lwm tsuas ntshe ho yog hais kom koj tu thiab ua koj li hauj lwm hauv tsev no xwb. Yog koj txaus siab ua lwm yam hauj lwm, koj yuav tsum tau txais nyiaj them rau koj tus nqi zog.
 • Yog koj muaj hnub nyoog tshaj18 xyoo lawm, thiab tsis tau muaj qhov txiav txim raws txoj cai tias koj tsis tshua meej pem txaus, koj yuav txiav txim siab tau koj tus kheej txog tej yam xws li kev sib yuav, pov ntawv xaiv tsa nom tswv, thiab sau ntawv ua pov thawj cia yog thaum tsis muaj koj lawm koj tej cuab yeej cuab tam yuav tso rau leej twg (writing a will).
 • Koj yuav tsis raug luag muab saib tsis ncaj ncee vim qhov koj yog koj ib haiv neeg, keeb kwm teb chaws, yog poj niam/txivneej, hnub nyoog, kev ntseeg, muaj mob xiam oob qhab, kev plees kev yi, tej nyiaj tau txais los pab kho koj los yog kev muaj txij nkawm.
 • Ib ncig ntawm koj yuav tsum muab tu kom huv si thiab du dais thiaj tsis muaj dab tsi raug koj.
 • Yuav tsum muab caij rau koj tawm mus ncab ib ce thiab lim cua sab nraud kom ntau, tshwj tias ntshe ho muaj mob los yog tsam ho mus raug mob li cas es tsis tso siab pub tawm no xwb.
 • Koj muaj cai tau txais kev kho koj tus mob nyob rau hauv ib qhov chaw zoo muaj kev nyab xeeb tsis raug teeb meem dab tsi rau koj tus kheej.
 • Koj yuav cuag tau koj tsev neeg los yog koj tus neeg sawv cev thiab koj tus kws kho mob kom lawv paub tias koj mus pw rau hauv lub tsev kho mob lawm. Qhov no koj yuav thov ib tus neeg ua hauj lwm pab hu rau lawv los tau. Koj yuav txwv tsis pub kom lwm tus neeg paub thiab hu tau rau koj los tau.

Cov Cai Ntsig Txog Kev Kho Koj Tus Mob (Treatment And Related Rights)

 • Yuav tsum muab kev kho koj tus mob kom sai thiab zoo txaus, thiab pab kom koj rov qab muaj zog tuaj thiab muab txoj kev kawm, kev qhia kom haum rau koj tus kheej, raws li qhov muaj cov nyiaj pab.
 • Yuav tsum pub koj koom kev sab laj hais txog txoj kev npaj kho koj tus mob thiab tu koj.
 • Yuav tsum qhia rau koj paub txog kev tu thiab kho koj tus mob nrog rau qhia rau koj paub txog qee yam tshuaj noj uas tej zaum yuav tsis haum rau koj thiab tej yam xwm tsis zoo uas yuav muaj tshwm sim yog tsis kam kho.
 • Yuav tsis kho los yog muab tshuaj rau koj, yog tsis tau ntawv tso cai los ntawm koj, tsuas ntshe ho yog ib qho teeb meem ceev heev (emergency) uas yuav tau tswj kom txhob raug mob rau koj thiab lwm tus, los yog tsev hais plaub khoo kom ua no xwb. (Yog koj muaj tus saib xyuas koj, tus saib xyuas koj mam sawv cev koj tso cai muab kev kho koj thiab pub muab tshuaj rau koj noj los tau.)
 • Koj muaj cai hais kom luag piav rau koj seb yuav muaj dab tsi tshwm sim tom ntej yog koj tsis kam luag kho koj tus mob.
 • Yuav tsis raug muab yam khoom siv hluav taws xob (electro-convulsive therapy) kho koj tus mob los yog tej hom kho mob hnyav xws li phua hlwb (psychosurgery) los yog muab koj mus sim rau kev kawm tshawb nrhiav kab mob uas tsis tau ntawv tso cai pom zoo los ntawm koj.
 • Yuav tsum hais qhia rau koj paub txog tej nuj nqis uas koj thiab koj cov kwv tij yuav raug them seb muaj li cas. Koj muaj cai saib tsev kho mob cov ntawv teev cov nuj nqis kom them thiab kom luag piav kom koj to taub, tsis hais leej twg yuav yog tus them. Txhua tus neeg mob yuav tsum tau txais ntawv qhia rau lawv paub seb lub tsev kho mob puas muaj kev pab them tej nuj nqis li cas thiab.
 • Yuav tsum muab koj tso rau qhov uas muaj cov cai xoob hauj sim thiab yog ib qhov chaw zoo txaus pab tau raws li lub hom phiaj koj tuaj nyob rau hauv lub tsev kho mob, thiab tau raws li qhov nyiaj uas muaj los pab kho koj tus mob.
 • Koj yuav tsis raug muab xauv nyob ib leeg rau hauv ib kem tsev twg, tsuas ntshe ho yog ib qho teeb meem ceev heev (emergency) uas yuav tau tswj kom txhob raug mob rau koj thiab lwm tus no xwb.
 • Koj muaj cai kom luag qhia rau koj paub txog koj tus mob, kev kho koj tus mob thiab seb yuav ntev li cas thiaj mam zoo. Qhov no yuav tsum qhia rau tus neeg koj tso cai sawv cev koj los yog lwm tus uas koj tau ua ntawv tso cai rau kom lawv paub tib si thiab.
 • Koj muaj cai ua cov ntaub ntawv Advance Directives cia kom yog thaum koj tsis taus lawm leej twg yuav yog tus txiav txim rau koj.

Kev Xa Xov Mus Los Thiab Cov Cai Tsis Pub Lwm Tus Paub Txog Koj (Communication And Privacy Rights)

 • Koj yuav hu xov tooj los yog sau ntawv rau cov nom tswv los yog koj tus kws lij choj thaum twg los tau.
 • Koj yuav tsis raug luag muab yees duab los yog muab koj tej lus kaw cia tsuas ntshe ho yog koj pom zoo no xwb. Tab sis, muaj qee zaum yuav tsum tau ua (except in some situations).
 • Koj yuav siv tau koj tej nyiaj raws koj xaiv, muaj tej zaum kuj muaj kev txwv thiab (within some limits).
 • Koj yuav xa tau ntawv tawm thiab txais tau tej ntawv ua tuaj rau koj. (Cov neeg ua hauj lwm yuav tsis txhob nyeem koj cov ntawv tsuas ntshe koj los yog tus neeg saib xyuas koj thov kom lawv pab nyeem no xwb.) Cov neeg ua hauj lwm yuav qhib tau koj cov ntawv seb puas muaj khoom xa tuaj txhaum cai. Lawv tsuas qhib xyuas tau yog koj nyob ntawd ntsia ntsoov.

 • Koj yuav siv/hu xov tooj tau txhua hnub.*
 • Koj ntsib tau cov tuaj xyuas koj txhua hnub.*
 • Koj tsuas pub rau leej twg thiaj tuaj xyuas tau koj xwb. *
 • Koj yuav tsum muaj cai nyob koj ib leeg hauv lub chav da dej thiab thaum tab tom pab tu koj lub cev.*
 • Koj yuav hnav koj cov ris tsho xwb los tau.*
 • Koj yuav tsum tau sij hawm mus ntxhua koj cov khaub ncaws.*
 • Koj yuav siv thiab hnav tau tej khoom uas yog koj li.*
 • Koj yuav tsum tau ib qho chaw dav zoo txaus cia koj tej khoom*

* Koj cov cai ib txhia kuj yuav raug txwv tsis muab rau koj kom thiaj kho tau koj tus mob, kom tsis muaj dab tsi raug koj thiab lwm yam. (Saib cov cai saum toj no uas muaj tus cim * nyob rau tom qab.) Yam uas koj thiab tus saib xyuas koj xav tau yuav raug muab los xyuas seb puas yuav ua tau. Yog qhov twg tsis pom zoo muab rau koj los yog raug muab txwv tseg, luag yuav tsum qhia rau neb paub tias yog vim li cas. Koj yuav tham nrog cov neeg ua hauj lwm txog qhov no los tau. Koj yuav ua ntawv tsis txaus siab kom sib hais txog qhov tau txwv koj cov cai no los tau.

Ceev Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Koj Tsis Pub Lwm Tus Paub Thiab Koj Mus Saib Tau Cov Ntaub Ntawv (Record Privacy And Access)

Raws li Wisconsin Cov Cai Statute sec. 51.30 thiab DHS 92, Wisconsin Administrative Code:

 • Koj cov ntaub ntawv hais txog kev kho koj tus mob yuav tsum muab ceev tsis pub leej twg paub, tshwj tias ntshe txoj cai kom muab tso tawm tau no xwb.
 • Koj cov ntaub ntawv yuav tsis muab tso tawm yog koj tsis tau tso cai ua ntej, tshwj tias ntshe ho yog txoj cai pom zoo rau no xwb.
 • Koj yuav thov saib koj tej ntaub ntawv los tau. Luag yuav tsum muab cov ntaub ntawv hais txog koj tus mob los yog cov tshuaj koj noj rau koj pom. Cov neeg ua hauj lwm yuav xyuas seb tsuas pub koj xyuas txog txij twg xwb lub sij hawm koj tseem tau txais kev pab. Luag yuav tsum qhia rau koj paub vim li cas ho txwv tsis pub koj saib tas nrho koj cov ntaub ntawv. Yog koj tsis pom zoo rau qhov no, koj muaj cai ua ntawv mus sib hais raws tus txheej txheem daws teeb meem tsis txaus siab.
 • Tom qab koj tawm ntawm qhov chaw kho mob lawm, koj yuav saib tau tas nrho cov ntaub ntawv, yog koj thov saib. Koj yuav tau them me ntsis nyiaj yog koj xav tau ib daim qauv.
 • Yog koj ntseeg tias muaj qee qhov hauv cov ntawv sau tsis yog lawm, koj muaj cai hais kom muab hloov sau kom yog. Yog cov neeg ua hauj lwm tsis kam hloov raws li koj hais, koj muaj cai muab qhov koj pom tias yog sau ntxiv tso rau hauv.

Cai Mus Sib Hais Hauv Tsev Hais Plaub (Rights Of Access To Courts)

 • Thaum koj muaj ib qho teeb meem tsis txaus siab es koj yuav ua ntawv mus sib hais raws li tus txheej txheem daws teeb meem nram qab no, los yog tom qab twb sib hais tas raws li tus txheej txheem lawm, los yog thaum tseem tab tom sib hais, koj yuav coj qhov teeb meem mus hais hauv tsev hais plaub los tau, yog koj ntseeg tias koj cov cai raug luag yuam lawm.
 • Yog luag muab koj coj mus tso rau ib qho uas koj tsis pom zoo, koj yuav thov tsev hais plaub kom nrog xyuas qhov uas luag kom muab koj coj mus tso rau ntawd.

Txheej txheem daws teeb meem kev tsis txaus siab
(grievance resolution stages)

Kev Sib Tham Daws Qhov Teeb Meem (Nyob Ntawm Yeem)
Informal Resolution Process (Optional)
 • Kev sib tham daws qhov teeb meem ua ntej mus rau txheej siab yeej ua tau thiab, yog li thiaj xav kom koj xub tham nrog cov neeg ua hauj lwm txog qhov koj tsis txaus siab tso. Yog tias ua tau, tus client rights specialist los yog ib tus neeg ua hauj lwm yuav nrog koj tham seb puas yuav daws tau qhov teeb meem ntawd. Txawm li cas los, koj tsis tas yuav tsum ua qhov no ua ntej koj ua ntawv tsis txaus siab mus kiag rau hauv koj qhov chaw muab kev pab cuam (service provider.)
Theem I - Tshawb Nrhiav Txog Qhov Teeb Meem Tsis Txaus Siab (Grievance Investigation)
 • Yog koj xav ua ntawv tsis txaus siab, koj yuav tau ua tsis pub dhau 45 hnub suav txij hnub uas koj paub muaj qhov teeb meem tshwm sim los mus. Yuav muab sij hawm ntev tshaj 45 hnub rau koj yog pom tias koj muaj hauj lwm khuam tsim nyog lawm es thiaj ua daim ntawv tsis tiav. Qhov sij hawm tsis pub dhau no yuav tsis ntsig txog cov cai uas koj muaj nyob rau DHS 124 los yog 42CFR 482.13. Qhov koj tsis txaus siab ntawd yuav cia li hais xwb los yog muab sau rau hauv ntawv los tau. Yog koj cia li hais ncauj dawb ncauj lus xwb, koj yuav tau hais kom meej tias koj yeej xav kom muab cov lus koj hais los xam ua ib qhov tsis txaus siab muaj sib hais raws li tus txheej txheem ntag.
 • Koj yuav ua ntawv tsis txaus siab rau cov teeb meem ntau npaum li cas zaus los tau. Tiam sis, luag tsuas muab ib qho los xyuas zuj zus mus xwb. Tej zaum luag yuav kom koj qhia seb qhov teeb meem twg yog qhov tseem ceeb uas koj xav kom muab hais ua ntej.
 • Ib tus Client Rights Specialist yuav tshawb nrhiav qhov teeb meem koj tsis txaus siab ntawd kom paub tseeb seb muaj dab tsi thiab pab muab nws daws kom tiav.
 • Tshwj tias ntshe ho muab qhov teeb meem daws tiav yam tsis muaj dab tsi no xwb, tus Specialist yuav tau sau ib daim ntawv txog qhov teeb meem tsis pub dhau 30 hnub suav txij hnub koj tau ua tsab ntawv tsis txaus siab. Yuav tau muab ib daim qauv rau koj khaws tseg.
Theem II - Qhov Kev Pab Cuam Tus Manager Qhov Kev Soj Ntsuam (Program Manager's Review)
 • Tus manager saib xyuas qhov chaw muab kev pab rau koj yuav muab tsab ntawv uas tus Specialist sau raws li nws tshawb pom qhov teeb meem los xyuas. Yog koj thiab tus manager pom zoo raws li tsab ntawv uas tus Specialist sau, ces yuav muab cov nqe lus nyob hauv mus siv daws qhov teeb meem ntag. Yog ho muaj qhov tsis pom zoo, tus manager yuav tau sau ib daim ntawv muab nws qhov kev txiav txim teev cia tsis pub dhau 10 hnub.
 • Luag yuav tsum qhia rau koj seb yuav ua ntawv tsis txaus siab kom muab qhov teeb meem mus sib hais ntxiv tom ntej li cas yog koj tsis pom zoo raws li tus manager tau txiav txim. Koj muaj 14 hnub los ua daim ntawm no.
Theem County Kev Ntsuam Xyuas (County Level Review)
 • Yog hais tias lub county yog tus them koj cov kev pab, nws yuav muaj ib theem rau koj mus sib hais. Theem no koj yuav ua daim ntawv tsis txaus siab mus rau tus County Agency Director yog koj tsis pom zoo raws li qhov txiav txim los ntawm Theem II. Tus County Agency Director yuav muab tej ntaub ntawv los xyuas thiab muab kev txiav txim raws li nws pom zoo los sau cia tsis pub dhau 30 hnub. Tab sis yog nws ua tsis tiav, kuj yuav ncua 30 hnub ntxiv rau nws ua kom tiav.
Theem III - Lub Xeev Tus Neeg Saib Kev Tsis Txaus Siab (State Grievance Examiner)
 • Yog koj tsab ntawv tsis txaus siab mus dhau theem County qhov kev ntsuam xyuas lawm tab sis koj tsis txaus siab rau qhov lawv tau txiav txim, koj yuav sau ntawv tau mus rau lub Xeev Tus Neeg Saib Kev Tsis Txaus Siab (State Grievance Examiner) kom rov hais dua. Koj yuav tsum ua daim ntawv no tsis pub dhau 14 hnub.
 • Yog koj them koj li nyiaj rau cov kev pab koj, los yog them los ntawm koj qhov chaw muab ntawv tuav pov hwm (insurance), es koj tsis txaus siab raws li qhov kev txiav txim los ntawm Theem II, koj cia li sau ntawv ncaj nraim mus rau Xeev Tus State Grievance Examiner kom pab hais dua, uas tsis tas yuav mus rau Theem County ua ntej. Koj yuav tsum ua daim ntawv no tsis pub dhau 14 hnub.
 • Qhov chaw nyob yog:

State Grievance Examiner
Division of Mental Health and Substance Abuse Services
P O Box 7851
Madison, WI 53707-7851.

Theem IV - Lub Xeev Qhov Ntsuam Xyuas Zaum Kawg (Final State Review)
 • Leej twg uas raug rau Theem III qhov txiav txim kuj thov tau kom muaj ib qhov ntsuam xyuas zaum kawg los ntawm tus Administrator of the Division of Mental Health and Substance Abuse Services (DMHSAS) los yog tus sawv nws cev. Txhua tsab ntawv thov kom rov hais dua rau Theem IV no yuav tsum xa mus rau tus DMHSAS Administrator, P.O. Box 7851. Madison, WI 53707-7851, tsis pub dhau 14 hnub.

DMHSAS Administrator
P.O. Box 7851
Madison, WI 53707-7851

Yog koj xav ua ib daim ntawv tsis txaus siab los yog xav paub txog tus txheej txheem daws teeb meem kev tsis txaus siab uas koj qhov kev pab cuam siv ntawd, koj yuav tau tham nrog cov neeg ua hauj lwm los yog ntsib koj tus Client Rights Specialist, uas nws lub npe muab teev nram qab no.

Koj tus Client Rights Specialist yog:
Koj kuj tseem hais tau caj nraim mus rau:

Wisconsin Division of Quality Assurance
P O Box 2969
Madison, WI 53701-2969

Tus xov tooj yog: (608) 266-8481.

Yog hais tias Medicaid them rau koj cov kev pab, koj kuj thov tau lub koom haum hu ua MetaStar nyob 2909 Landmark Place, Madison, WI 53713 pab xyuas qhov kev kho mob uas muab rau koj.

MetaStar
2909 Landmark Place
Madison, WI 53713

WISCONSIN DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES
Division of Mental Health and Substance Abuse Services
www.dhs.wisconsin.gov

P-20195AH (08/2010)

PDF: The free Acrobat Reader software is needed to view and print portable document format (PDF) files. Learn more.

Last Updated: December 06, 2010