Equal Opportunity and Non-discrimination Information - Hmong

EQUAL OPPORTUNITY & NON-DISCRIMINATION INFORMATION

Department of Health Services yog ib tus tswv hauj lwm thiab ib qhov chaw muab kev pabcuam muab vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj xav tau kev pab kom muab covntaub ntawv no hloov kom koj nyeem tau los yog kom muab txhais ua ib hom lustxawv, thov hu rau (608) 266-3356 (Suab) los yog (888) 701-1251, Textnet.

Raws li Tsoom Fwv Teb Chaws tsab cai lij choj, U.S. Departmentof Agriculture (USDA) thiab U.S. Department of Health and Human Services (HHS)cov kev cai, DHS txwv tsis pub cais neeg tsis raws cai los ntawm haiv neeg, tsosnqaij daim tawv, keeb kwm teb chaws, poj niam los txiv neej, hnub nyoog, los yogmuaj mob xiam oob qhab. Nyob rau hauv tsab cai Food Stamp Act thiab USDA txojkev cai, tsis pub cais neeg tsis raws cai los ntawm kev ntseeg ntuj los yog kevntseeg kev tswj hwm teb chaws thiab.

Koj yuav qhia tau qhov tsis txaus siab vim cais neeg tsis rawscai rau koj qhov chaw muab kev pab, los yog ua ib daim ntawv tsis txaus siab musrau DHS los yog tsoom fwv teb chaws ib qhov chaw khiav hauj lwm. Tsis hais ibtus neeg twg uas tau txais kev pab los ntawm DHS uas yog cov kev pab thiab nyiajpab tuaj ntawm HHS los yog USDA Food and Nutrition Services (FNS), yuav ua ntawvtsis txaus siab tau txhua lub sij hawm mus rau Wisconsin DHS Affirmative Actionand Civil Rights Compliance (AA/CRC) Office. Sau rau Civil Rights ComplianceOfficer, P.O. Box 7850 1 West Wilson Street, Room 561 Madison, WI 53707-7850(608) 266-9372 (Suab), (608)-267-2147 (Fax), los yog 1-888-701-1251 (TTY).

Koj kuj tseem ua tau ntawv tsis txaus siab mus rau USDA-FNS, saurau USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W.,Washington D.C. 20259-9410 los yog hu tus xov tooj hu dawb (866)-632-9992 (Suab).Cov tib neeg uas muaj teeb meem tsis hnov lus zoo los yog hais tsis tau lus yuavhu tau rau USDA ntawm Federal Relay Service ntawm (800)-977-8339; los yog(800)-845-6136 (Spanish).

Yuav ua ntawv tsis txaus siab mus rau HHS, sau rau HHS,Director, Office for Civil Rights, Room 506-F, 200 Independence Avenue, .S.W.,Washington D.C. 20201 los yog hu rau (202)-619-0403 (Suab) los yog(202)-619-3257 (TTY), los yog sau rau HHS Office for Civil Rights-Region V 233N. Michigan Avenue, Chicago, IL 060601, (312)-886-2359 (Suab), (315)-353-5693(TTY). USDA thiab HHS yog ob qhov chaw muab kev pab thiab yog ob tus tswv haujlwm muab vaj huam sib luag rau sawv daws.

Last Revised: November 13, 2014