COVID-19: Cov Duab Ntawv Xov Xwm thiab Cov Ncauj Lus Luam Tawm

Xav rau npe kom tau tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob ua Lus Hmoob, thov hu rau 844-684-1064.

Cov Ncauj Lus Nthuav Dav (General Information)

Cov Ncauj Lus Txog Kev Nrog Soj Xyuas (Monitoring Resources)

Chaw Hauj Lwm Cov Cuab Yeej Siv (Employer Toolkit)

Cov Chaw Muaj Kev Pab Rau Tsev Kawm Ntawv (School Resources)

Yam Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE: Personal Protective Equipment)

Cov Ntsuam Pom los sis Kev Poo Raug thiab Cov Kauj Ruam Tom Ntej (Test Results or Exposure and Next Steps)

Infection Prevention

Cov Lus Qhia txog Kev Nyob Kom Sib Nrug Thiaj Nyab Xeeb (Tips for Staying Safe)

Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19 (Vaccine)

Last Revised: September 14, 2021

211 Wisconsin

Call 211 or 877-947-2211 to get referrals for thousands of services across Wisconsin. For COVID-19 questions, text COVID to 211-211. Language assistance is available.

Resilient Wisconsin

Get help learning how to manage stress and adapt to change with services and support from organizations across the state.

Helpful resources

Find help with housing, income, food, employment, health care, mental health concerns, safety at home, and more—in multiple languages.