COVID-19: Cov Duab Ntawv Xov Xwm thiab Cov Ncauj Lus Luam Tawm

Videos and print materials translated into multiple languages.

American Sign Language (ASL) Videos

Zeg Zog Cov Teb Zaub thiab tus kab mob

Cov Ncauj Lus Nthuav Dav (General Information)

Cov Ncauj Lus Txog Kev Nrog Soj Xyuas (Monitoring Resources)

Chaw Hauj Lwm Cov Cuab Yeej Siv (Employer Toolkit)

Yam Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE: Personal Protective Equipment)

Quarantine and Isolation Release

Cov Lus Qhia txog Kev Nyob Kom Sib Nrug Thiaj Nyab Xeeb (Tips for Staying Safe)

Badger Bounce Back

Cov Kev Pab Txhawb Khoom Noj Khoom Haus Zoo (Nutrition)

Last Revised: July 20, 2020

 RESPONSE RESOURCES FOR WISCONSINITES — www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/help.htm