COVID-19: Cov Duab Ntawv Xov Xwm thiab Cov Ncauj Lus Luam Tawm

Videos and print materials translated into multiple languages.

American Sign Language (ASL) Videos

Zeg Zog Cov Teb Zaub thiab tus kab mob

Cov Ncauj Lus Nthuav Dav (General Information)

Cov Ncauj Lus Txog Kev Nrog Soj Xyuas (Monitoring Resources)

Chaw Hauj Lwm Cov Cuab Yeej Siv (Employer Toolkit)

Cov Chaw Muaj Kev Pab Rau Tsev Kawm Ntawv (School Resources)

Yam Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE: Personal Protective Equipment)

Cov Ntsuam Pom los sis Kev Poo Raug thiab Cov Kauj Ruam Tom Ntej (Test Results or Exposure and Next Steps)

Cov Lus Qhia txog Kev Nyob Kom Sib Nrug Thiaj Nyab Xeeb (Tips for Staying Safe)

 
 
 
 
 
Last Revised: January 12, 2021