COVID-19: Cov Duab Ntawv Xov Xwm thiab Cov Ncauj Lus Luam Tawm

Videos and print materials translated into multiple languages.

American Sign Language (ASL) Videos

Zeg Zog Cov Teb Zaub thiab tus kab mob

Cov Ncauj Lus Nthuav Dav

Cov Ncauj Lus Txog Kev Nrog Soj Xyuas

Yam Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE)

Quarantine and Isolation Release

Cov Lus Qhia txog Kev Nyob Kom Sib Nrug Thiaj Nyab Xeeb

Badger Bounce Back

Cov Kev Pab Txhawb Khoom Noj Khoom Haus Zoo

Last Revised: May 21, 2020

 RESPONSE RESOURCES FOR WISCONSINITES — www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/help.htm