COVID-19: Cov Duab Ntawv Xov Xwm thiab Cov Ncauj Lus Luam Tawm

Cov Ncauj Lus Tseem Ceeb

Pib txij thaum lub Plaub Hlis Ntuj tim 13, 2021, Wisconsin cov chaw muab kev pab tau tso tseg txoj kev txhaj qhov tshuaj tiv thaiv COVID-19 Johnson & Johnson (Janssen). Peb tau muab tso tseg vim yog muaj qee cov neeg tsawg tsawg tus uas tau txhaj qhov tshuaj tau muaj ib yam kev mob tshwm sim uas tsis tshua pom muaj hlo li – ntshav tuag.

Kuv tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson (Janssen), kuv yuav tau ua dab tsi?

  • Nkag siab tias cov teeb meem loj no yeej tsis tshua pom muaj hlo li.
  • Soj xyuas cov kev mob tshwm nram no mus peb lub lim tiam tom qab koj tau tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob tag: mob taub hau heev, mob plab heev, mob kav ceg los sis ua pa tsis nto. Cov kev mob tshwm sim uas txuam nrog cov teeb meem loj no pib tshwm sim li ntawm hnub rau mus txog hnub 13 tom qab txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob tag.
  • Yog koj pib muaj cov kev mob no tshwm sim, hu cuag koj tus kws kho mob.
  • Siv txoj kev pab v-safe ceeb toom qhia koj cov kev mob tshwm sim.

 

American Sign Language (ASL) Videos

Zeg Zog Cov Teb Zaub thiab tus kab mob

Xav rau npe kom tau tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob ua Lus Hmoob, thov hu rau 844-684-1064.

Cov Ncauj Lus Nthuav Dav (General Information)

Cov Ncauj Lus Txog Kev Nrog Soj Xyuas (Monitoring Resources)

Chaw Hauj Lwm Cov Cuab Yeej Siv (Employer Toolkit)

Cov Chaw Muaj Kev Pab Rau Tsev Kawm Ntawv (School Resources)

Yam Khoom Tiv Thaiv Tus Kheej (PPE: Personal Protective Equipment)

Cov Ntsuam Pom los sis Kev Poo Raug thiab Cov Kauj Ruam Tom Ntej (Test Results or Exposure and Next Steps)

Infection Prevention

Cov Lus Qhia txog Kev Nyob Kom Sib Nrug Thiaj Nyab Xeeb (Tips for Staying Safe)

 
 
 
 
 
 

Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19 (Vaccine)

Last Revised: April 15, 2021