COVID-19: Waxyaabo Loo Daabacay si Kooban

American Sign Language (ASL) Videos

Macluumaad Guud (General Information)

Siyaabaha Ilaalinta (Monitoring Resources)

Habka Farsamda Shaqa-bixiyaha (Employer Toolkit)

Qalabka Difaaca Shakhsiga ah (PPE: Personal Protective Equipment)

Talooyin Badqabid lagu Helo (Tips for Staying Safe)

 

Last Revised: October 12, 2020