COVID-19: Waxyaabo Loo Daabacay si Kooban

American Sign Language (ASL) Videos

Macluumaad Guud (General Information)

Siyaabaha Ilaalinta (Monitoring Resources)

Habka Farsamda Shaqa-bixiyaha (Employer Toolkit)

Macluumaadka Iskuulka (School Resources)

Qalabka Difaaca Shakhsiga ah (PPE: Personal Protective Equipment)

Jawaabta ama Dadka u Dhawaaday Xanuunka iyo Waxa Xiga (baarista COVID) (Test Results or Exposure and Next Steps)

Talooyin Badqabid lagu Helo (Tips for Staying Safe)

Last Revised: January 12, 2021