COVID-19: Waxyaabo Loo Daabacay si Kooban

Macluumaad muhiim ah

Laga bilaabo 23-ka Abriil, 2021, waxaa mar labaad la oggolaaday tallaalkii Johnson & Johnson (Janssen). Hay'adaha FDA iyo CDC ayaa soo ogaaday in uu tallaalkaasi fiican yahay oo looga hortagi karo COVID-19. Tallaal ka waraaqihiisa xogta ee shaqaalaha iyo dadka la siinayo iyo adeegeyaasha waxaa mar labaad lagu daray macluumaad halis dhif iyo naadir ah oo noqon karta dhiigga oo xinjirooba.

 

American Sign Language (ASL) Videos

Si aad tallaalka isugu diiwaangeliso af Soomaali, fadlan soo garaac 844-684-1064.

Macluumaad Guud (General Information)

Siyaabaha Ilaalinta (Monitoring Resources)

Habka Farsamda Shaqa-bixiyaha (Employer Toolkit)

Macluumaadka Iskuulka (School Resources)

Qalabka Difaaca Shakhsiga ah (PPE: Personal Protective Equipment)

Jawaabta ama Dadka u Dhawaaday Xanuunka iyo Waxa Xiga (baarista COVID) (Test Results or Exposure and Next Steps)

Infection Prevention

Talooyin Badqabid lagu Helo (Tips for Staying Safe)

Tallaalka COVID-19 (Vaccine)

Last Revised: September 17, 2021

211 Wisconsin

Call 211 or 877-947-2211 to get referrals for thousands of services across Wisconsin. For COVID-19 questions, text COVID to 211-211. Language assistance is available.

Resilient Wisconsin

Get help learning how to manage stress and adapt to change with services and support from organizations across the state.

Helpful resources

Find help with housing, income, food, employment, health care, mental health concerns, safety at home, and more—in multiple languages.