COVID-19: Waxyaabo Loo Daabacay si Kooban

Macluumaad Muhiim ah

Laga bilaabo 13-ka Abriil, 2021, Wisconsin oo dhan waxaa laga joojiyey qaadashada tallaalka COVID-19 ee Johnson & Johnson (Janssen). Waxaan joojinay tallaalkaas sababtoo ah dad aad u yar ayaa kala kulmay waxyeello dhif ah – in dhiiggoodu xinjiroobayo.

Waxaan qaatay tallaalka Johnson & Johnson (Janssen), maxaan sameyn karaa?

  • Ogow arrintaas halista ah waa wax dhif iyo naadir ah.
  • La soco haddii aad isku aragto calaamadaha soo socda ilaa iyo saddex toddobaad ka dib markaad tallaalka qaadato: madax-xanuun daran, calool-xanuun, lugo-xanuun ama neefsashada oo kugu yaraatay. Calaamadahaas oo ah kuwa daran waxa ay dhacaan waa lix ilaa 13 maalmood ka dib marka tallaalka la qaato.
  • Haddii aad isku aragto mid ka mid ah calaamadahaas, la xiriir dhakhtar.
  • Isticmaal barnaamijka v-safe program si aad u soo sheegto calaamadahaaga.

 

American Sign Language (ASL) Videos

Si aad tallaalka isugu diiwaangeliso af Soomaali, fadlan soo garaac 844-684-1064.

Macluumaad Guud (General Information)

Siyaabaha Ilaalinta (Monitoring Resources)

Habka Farsamda Shaqa-bixiyaha (Employer Toolkit)

Macluumaadka Iskuulka (School Resources)

Qalabka Difaaca Shakhsiga ah (PPE: Personal Protective Equipment)

Jawaabta ama Dadka u Dhawaaday Xanuunka iyo Waxa Xiga (baarista COVID) (Test Results or Exposure and Next Steps)

Infection Prevention

Talooyin Badqabid lagu Helo (Tips for Staying Safe)

Tallaalka COVID-19 (Vaccine)

Last Revised: April 15, 2021