Badgercare Plus Thiab Wisconsin Medicaid - Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev

Cov Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev (Emergency Services)

Printable Version (PDF 75KB)

Cov Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev yog ib qho kev pab cuam rau cov neeg uas muaj ib tus mob ceev ti tes ti taw es tsis tau Medicaid los yog BadgerCare Plus vim lawv cov ntaub ntawv nkag teb chaws los yog ntaub ntawv ua pej xeem Mes Kas.

Ib qho mob ceev ti tes ti taw yog ib tus mob uas yuav ua teeb meem loj rau koj yog tsis nrhiav kev kho tam sid. Qhov no tsis hais txog cov mob uas twb mob ntev los lawm los yog mob puag niaj puag xyoo.

Tej zaum koj yuav tau txais kev pab thaum muaj mob ceev ti tes ti taw thiab, yog tias koj:

  • Muaj hnub nyoog 65 xyoos los yog tshaj saud, los yog 

  • Dig muag tsis pom kev los yog xiam oob qhab pab tsis tau tus kheej, los yog

  • Hnub nyoog qis dua19 xyoos rov hauv, los yog

  • Cev tsis tab seeb, los yog

  • Muaj cov me nyuam hnub nyoog qis dua 19 xyoos nyob hauv tsev, thiab

  • Ua tau raws li kev pab cuam cov cai tas nrho.

Tsis tas muab cov Social Security Numbers. Tej ntaub ntawv qhia txog koj tsev neeg yuav tsis muab xa mus rau United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) (yav tas los hu ua INS). 

Ceeb Toom: Cov Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev tsuas them rau cov nqi kho mob ceev ti tes ti taw xwb. Qhov kev pab cuam no tsis tau lees tias yuav pab them qhov kev kho mob uas koj tau txais. Koj yuav tau them qhov nqi kho mob, yog tias qhov ntawd tsis yog ib qho mob ceev ti tes ti taw. 

Hnub Muaj Npe Tau Txais Kev Pab

Cov Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev yuav pib hnub ib uas koj mus kho tus mob thiab xaus rau thaum koj tus mob tsis yog mob ceev ti tes ti taw lawm.

Yog koj cev tsis tab seeb, koj yuav thov tau Cov Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev ib hlis ua ntej hnub koj los so. Tab sis yuav tsis them rau cov kev pab thaum cev tsis tab seeb (prenatal care) los yog tom qab tau tus me nyuam lawm (postnatal care). Nws yuav them rau cov mob ceev ti tes ti taw mus txog 60 hnub tom qab koj tau tus me nyuam lawm.

Ceeb Toom: Yog koj cev tsis tab seeb, tej zaum koj yuav ua tau npe rau cov kev pab BadgerCare Plus Prenatal Services thiab. Qhov kev pab cuam no yuav them tej nqi mus ntsib kws kho mob thiab nqi pw hauv tsev kho mob ntsig txog cev tsis tab seeb. Koj cov kev pab yuav tas rau hnub uas koj daws cev tas lawm.

Yuav Thov Kev Pab Li Cas

Thov tau rau hauv qhov chaw khiav hauj lwm muab kev pab ua ntawv xa mus, hu xov tooj los yog mus kiag koj tus kheej mus thov. Yog xav tau daim ntawv thov, yog muaj lus nug los yog xav tau kev pab ua daim ntawv thov, los yog xav nrhiav qhov chaw khiav hauj lwm muab kev pab ntawm cheeb tsam koj nyob, hu rau tus xov tooj 1-800-362-3002. Tej zaum koj yuav tau kom kws kho mob ua ib daim ntawv tias koj tau mus kho mob ceev ti tes ti taw tiag. Koj xav muab daim ntawv no xa nrog daim ntawv thov Cov Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev (Emergency Services) los tau, tiam sis txawm tsis muab los tsis ua cas.

Yog Xav Paub Ntxiv:

Department of Health Services (DHS) yog ib tus tswv hauj lwm thiab yog ib qho chaw pab cuam muab vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob es xav kom muab cov ntaub ntawv no kho kom koj thiaj nyeem tau, los yog xav kom muab txhais ua lwm hom lus, thov hu rau (608) 266-3356 (suab) los yog 1-888-701-1251 (TTY). Kev pab txhais ntawv thiab txhais lus yog pab dawb xwb.

Yog muaj lus nug txog koj cov cai, hu rau (608) 266-9372 (suab) los yog 1-888-701-1251 (TTY)/

 

P-10072H (07/12)

Last Revised: June 2, 2015