Qhov Kev Pab Thaum Cev Tsis Tab Seeb Prenatal Care Coordination

PDF 

Puas Yog Cev Tsis Tab Seeb?

Pregnant?

Yuav kom tus me nyuam tsis muaj mob, nug rau…

Qhov Kev Pab Thaum Cev Tsis Tab Seeb yog dab tsi?

Qhov Kev Pab Thaum Cev Tsis Tab Seeb yog ib qho kev pab los ntawm Medicaid thiab BadgerCare Plus rau cov poj niam uas lawv lub cev xeeb tub lawm kom lawv tau ib tus me nyuam tsis muaj mob.

Cov Kev Pab Thaum Cev Tsis Tab Seeb muaj:

 • Pab kom tau txais cov kev kho mob uas koj xav tau.
 • Kev pab txhawb zog rau tus kheej.
 • Qhia txog kev noj haus zoo rau yus lub cev thiab yuav ua cas thiaj tsis muaj mob.
 • Qhia kom koj paub thiab mus nrhiav tau tej kev pab uas muaj nyob hauv koj lub zos.

Yuav ua li cas kuv thiaj paub tias qhov kev pab no yog pab rau kuv?

Tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev pab (care coordinator) yuav pab koj nug txog koj:

 • Kev xeeb tub tam sim no thiab yav tas los.
 • Keeb kwm kev mob nkeeg yav dhau los.
 • Kev sib raug zoo nrog lwm tus thiab yus tsev neeg (relationships).
 • Tej kev txhawj xeeb (worries).

Yog pom tias koj yeej tsim nyog tau txais (eligible) qhov kev pab cuam no, tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev pab (care coordinator) yuav pab kom koj tau txais cov kev pab uas koj xav tau. Yuav tsis muaj qhov kom koj pab nrog them (copayment) rau qhov kev pab cuam no.

Cov lus nug nram qab no yog cov uas tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev pab
(care coordinator) yuav pab tau koj:

  Thaum twg kuv yuav tau mus ntsib kws kho mob?  
  Kuv yuav mus ntsib tau tus kws kho mob li cas?  

 

Cov cim qhia tias txog caij tau me nyuam lawm yog zoo li cas?  
  Qhov no ua hauj lwm li cas yog kuv zwm rau ib lub HMO?

 

 

Cov kev pab hauv zos muaj dab tsi yuav pab tau kuv thiab?
Kuv tus me nyuam yuav xav tau dab tsi?
Vim li cas Medicaid thiab BadgerCare Plus thiaj tsim kom muaj qhov kev pab no?

Kev xeeb tub yog ib lub caij muaj kev pauv ntau yam, txhua tus poj niam yuav tau muaj kev pab rau:

 • Kev npaj kom tsis muaj mob rau thaum cev tsis tab seeb, thaum tau tus me nyuam, thiab yav tom ntej.
 • Kev npaj txhua yam kom txhij los txais tos ib tus me nyuam yug los tshiab.
 • Kev pauv hauv lub neej niaj hnub.

Tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev pab yuav pab tau koj rau tej hais los saum no.

Tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev pab yuav mloog koj tej lus hais thiab teb koj tej lus nug. Nws yuav ua hauj lwm nrog koj los muab ib daim phiaj nrhiav kev pab rau koj tus kheej kom noj qab nyob zoo.

Kuv yuav nrhiav ib tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev pab qhov twg?

Nug ib qhov chaw nram qab no mus nrhiav ib tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev pab (a care coordinator) uas nyob ze koj:

 • Chaw ua hauj lwm fab kev noj qab haus huv (local public health department).
 • Tus Xov Tooj Hu Pab Cov Niam thiab Me Nyuam (Maternal and Child Health Hotline) ntawm 1-800-722-2295 (Suab/TTY).
 • Kev Pab Cov Tswv Cuab tus xov tooj ntawm 1-800-362-3002 los yog TTY 1-800-947-3529 (log yog 711).
Nco ntsoov tias Medicaid thiab BadgerCare Plus kuj tseem pab them nyiaj rau lwm yam xws li:
 • Kev mus ntsib kws kho mob, nrog rau kev mus tshuaj cev xeeb tub thiab pab tus me nyuam kom tsis muaj mob.
 • Cov tshuaj noj pab rau cov poj niam cev xeeb tub.
 • Cov tshuaj kws kho mob kom yuav, nrog rau cov tshuaj vitamins.
 • Kev mus kho mob hauv tsev kho mob.
 • Kev kuaj mob thiab tsom duab xob (Lab and X-ray services).
 • Kev kho hniav.
 • Kev pab kho mob hlwb nyuaj siab ntxhov plawv thiab quav yeeb tshuaj.
 • Tej khoom siv thiab cov kev pab npaj lub neej kom muaj me nyuam raws li yus siab nyiam xwb.

Cov kev pab uas Medicaid thiab BadgerCare Plus them rau tsis yog tas rau cov teev los saum no xwb. Yog koj muaj lus nug txog cov kev pab uas Medicaid thiab BadgerCare Plus them rau, nug tus neeg ua hauj lwm saib xyuas kev pab (care coordinator) los yog hu rau Kev Pab Cov Tswv Cuab (Member Services) tus xov tooj ntawm 1-800-362-3002 los yog TTY 1-800-947-3529 (los yog 711).

Department of Health Services
Division of Health Care Access and Accountability
PO Box 309
Madison Wisconsin 53701-0309

P-01046H (04/12) 

Last Revised: October 31, 2016