Medicaid rau Cov Laus, Cov Qhov Muag Tsis Pom Kev los yog Cov Xiam Oob Qhab - Muab Khoom Muaj Nqis Rau Lwm Tus (Divestment)

Hmong (PDF 10 KB)

Muab Khoom Muaj Nqis Rau Lwm Tus (Divestment) yog muab yus tej khoom muaj nqis rau lwm tus, xws li nyiaj txiag thiab muag tej khoom ntiag tug tus nqi tsawg dua qhov muag rau hauv kiab khw (fair market value) xwv thiaj muaj npe tau txais kev pab hauv Medicaid rau Cov Laus, Cov Qhov Muag Tsis Pom Kev los yog Cov Xiam Oob Qhab (Medicaid EBD). Divestment kuj yog ib txoj kev ua tsis tau qhov nyiaj los yog tej khoom muaj nqi uas yus yuav tau los. Piv txwv, tsis yuav yus qhov nyiaj so kam (pension) los yog tsis lees yuav ib qhov khoom tseg cia rau yus (inheritance).

Nco Tseg: Tus nqi fair market value yog tus nqis uas yog muag hauv kiab khw ces yuav tau li ntawd thaum lub sij hawm muab qhov khoom ntawd rau lwm tus.

Thaum ua ntawv thov Medicaid rau Cov Laus, Cov Qhov Muag Tsis Pom Kev los yog Cov Xiam Oob Qhab (Medicaid EBD), “Muab Khoom Muaj Nqis Rau Lwm Tus” tseem ceeb yog hais tias:

 • Koj nyob rau hauv los yog yuav mus nyob rau hauv ib lub tsev laus los yog tsev kho mob li 30 hnub los yog ntau dua.
 • Koj ua ntawv thov Medicaid EBD — Community Waivers Program.
 • Koj ua ntawv thov Medicaid EBD — Family Care.
 • Koj ua ntawv thov Medicaid EBD — PACE los yog Partnership

Lub “sij hawm raug nplua rau qhov muab khoom muaj nqis rau lwm tus”

Lub sij hawm raug nplua yog thaum Medicaid EBD yuav tsis them rau cov kev tu hauv tsev laus los yog kev tu mus sij hawm ntev los ntawm cov kev pab cuam Community Waivers Program, Pace, Partnership, los yog Family Care. Tab sis cov neeg kuj tseem yuav tau Medicaid EBD ib cov kev pab me ntsis hauv lub sij hawm raug nplua no thiab.

Lub sij hawm raug nplua rau qhov muab khoom muaj nqis rau lwm tus muab los xam li cas thiaj paub

Thaum koj ua ntawv thov kev pab, luag yuav nug koj seb koj puas tau muab ib yam khoom muaj nqis los yog nyiaj rau lwm tus li 36 lub hlis tas los (60 lub hlis rau cov nyiaj trust funds). Yog koj tau muab nyiaj los yog khoom muaj nqis rau lwm tus lub sij hawm no, thiab tsis tau txais tus nqi uas yog muag rau hauv kiab khw (fair market value) rau qhov khoom ntawd, ces yuav muab losxam seb qhov raug nplua ntawd yuav yog pes tsawg.

Muab khoom muaj nqis rau lwm tus uas muaj ua ntej lub 1 hlis tim 1, 2009 ( January 1, 2009)

Lub sij hawm raug nplua yuav muab xam rau ntawm:

 • Tus nqi ntawm qhov khoom muab rau lwm tus,
 • Hnub uas muab qhov khoom ntawd rau lwm tus,
 • Hnub ua ntawv thov kev pab los yog hnub nkag mus nyob hauv lub tsev laus los yog lwm qhov chaw, thiab
 • Tam sim no tus nqi them cov tsev laus ib hlis yog pes tsawg

Piv Txwv: Lub 1 hlis tim 1, 2008, John Smith muab tau $84,486 nyiaj ntsuab, CDs thiab stocks rau American Red Cross. Lub 7 hlis tim 30, 2008, nws tau mus nyob hauv ib lub tsev laus thiab thov kev pab Medicaid EBD. Vim nws muab qhov nyiaj no rau lwm tus nyob hauv 36 lub hlis ntawm qhov thov kev pab Medicaid EBD, ces yuav muaj qhov nplua rau qhov no. Cov hlis uas yuav raug nplua yuav yog npaum cas ntawd yog muab qhov nyiaj $84,486 los mus faib rau tus nqis them ib lub hlis (monthly average) rau lub tsev laus $6,259, ces yog 13.49. Yog li no John Smith yuav tsis muaj npe tau txais kev pab rau Institutional Medicaid txij lub 1 hlis 2008 (January 2008) mus txog lub 1 hlis 2009 (January 2009).

Muab khoom muaj nqis rau lwm tus uas muaj rau hnub los yog tom qab lub 1 hlis tim 1, 2009 ( January 1, 2009)

Lub sij hawm raug nplua yuav muab xam rau ntawm:

 • Tus nqi ntawm qhov khoom muab rau lwm tus
 • Hnub uas tus neeg ntawd mus nyob hauv lub tsev laus (los yog hnub ua ntawv thov Community Waivers, Family Care, PACE, los yog Partnership), tau ua ntawv thov Medicaid EBD, thiab muaj raws li Medicaid EBD cov cai tab sis tsis muaj npe tau txais kev pab vim muaj qhov raug nplua
 • Tam sim no tus nqi them cov tsev laus ib hnub yog pes tsawg

Piv Txwv: Jane muab nws nyiaj $20,000 rau lwm tus lub 1 hlis tim 15, 2009. Nws tau mus nyob rau hauv ib lub tsev laus, nws thov Institutional Medicaid thaum lub 1 hlis tim 20, 2009 thiab muaj npe tau kev pab Medicaid. Tus nqi them tsev laus ib hnub yog $205.77 ces lub sij hawm raug nplua muab los xam yog 97 hnub (muab $20,000 faib rau 205.77 = 97.19). Ces cov hnub Jane tsis tau txais nyiaj pab yog 97.19 hnub, muab luv los ua 97 days.  Lub sij hawm raug nplua yog suav txij lub 1 hlis tim 20, 2009 (January 20, 2009) mus txog lub 4 hlis tim 26, 2009 (April 26, 2009) (12 hnub rau lub 1 hlis ( January), 28 hnub rau lub 2 hlis (February), 31 hnub rau lub 3hlis (March), thiab 26 hnub rau lub4 hlis (April). Hnub tim 27 lub 4 hlis (April 27), Medicaid EBD yuav pib them rau cov nuj nqis uas Jane tau txais kev pab tu nws.

Yog xav paub ntxiv:

 • Hu rau qhov chaw pab cov tswv cuab (Member Services) ntawm 1-800-362-3002 (TTY) thiab muaj txhais lus pub, los yog
 • Hnug qhov chaw khiav hauj lwm muab kev pab ze koj.

Cov lus hais hauv no tsuas hais qho me ntsis xwb. Yog xav nrhiav kom paub meej ntxiv, hu rau qhov chaw khiav hauj lwm muab kev pab.

Department of Health Services (DHS) yog ib tus tswv hauj lwm thiab yog ib qho chaw pab cuam muab vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob es xav kom muab cov ntaub ntawv no kho kom koj thiaj nyeem tau, los yog xav kom muab txhais ua lwm hom lus, thov hu rau (608) 266-3356 (suab) los yog 1-888-701-1251 (TTY). Kev pab txhais ntawv thiab txhais lus yog pab dawb xwb.

Yog muaj lus nug txog koj cov cai, hu rau (608) 266-9372 (suab) los yog 1-888-701-1251 (TTY).

P-10058H (01/09)

Last Revised: May 11, 2015