Wisconsin Medicaid - Kev Yuav Mes Dis Khes

English (Webpage, PDF), Hmong (Webpage, PDF), Spanish (Webpage, PDF)

Medicaid Purchase Plan yog dab tsi?

Qhov Medicaid Purchase Plan muaj kev pab rau cov neeg xi oob qhab `uas ua hauj lwm los sis xav ua hauj lwm xav yuav ntawv pov hwm los ntawm Wisconsin Medicaid Program. Nyob ntawm tus neeg cov nyiaj, tej zaum yuav tau them nyiaj me ntsis ua ntej yuav tau txais qhov ntawv pov hwm no.

Kev tsim nyog tau txais yog li cas?

Qhov tsim nyog tau txais qhov Medicaid Purchase Plan no, yuav tsum muaj tag nrho cov sob lus. Tus neeg yuav tsum:

 • Muaj hnub nyoog li ntawm 18 xyoo.
 • Nyob hauv xeev Wisconsin.
 • Yuav tsum muaj ntawm tus kheej cov khoom ntaus ua nyiaj yam tsawg tshaj $15,000. (Cov khoom ntaus ua nyiaj muaj xws li nyiaj khaws tseg, ntawv tuav pov hwm, nyiaj tau tom chaw ua hauj lwm los sis nyiaj daim yuav khaws cia. Ib lub tsev los sis ib lub tsheb tsis xam tias yog khoom suav ntaus tau ua nyiaj.)
 • Yuav tsum yog ib tug neeg xi oob qhab raws li ntawm Department of Health Services? Disability Determination Bureau.
 • Ua hauj lwm tau nyiaj los sis nkag Health and Employment Counseling kev pab cuam.
 • Tag nrho tsev neeg cov nyiaj yuav tsum tsawg tshaj 250% ntawm nom tswv txoj cai rau feem txom nyem, raws li seb koj tsev neeg muaj tsawg leej. Hu tau rau koj lub koom haum nyob hauv koj zos yog tias xav paub ntxiv.

Medicaid Purchase Plan kev pab muaj dab tsi?

Nyob rau hauv qhov Medicaid Purchase Plan, cov neeg ua ntawv thov kev pab:

 • Tau txais ntawv pov hwm ib yam nkaus li kev pab los ntawm Wisconsin Medicaid Program.
 • Ua nyiaj tau ntau zog los tau, tsis zoo li Medicaid cov tswv cuab, yam uas tsis raug poob ntawv pov hwm.
 • Muaj cai nce tus kheej thiab khaws nyiaj rau tus kheej los ntawm kev tseg nyiaj, uas hu ua Nyiaj zwm tseg ntawm tus kheej (Independence Accounts).

Tus nyiaj zwm tseg ntawm tus kheej yog tej qhov chaw qhib kev tseg nyiaj ntawm ib lub tuam txhab, xws li tuam txhab tso nyiaj los sis txais nyiaj, thiab teev npe rau hauv ib lub koom haum ntawm koj nyob. Cov chaw tso nyiaj rau thaum laus uas twb muaj lawm siv tau rau hauv qhov nyiaj zwm tseg tiam sis yuav tsum ua raws li cov cai tswj rau cov kev qhib chaw tso nyiaj tshiab. Yog tias qhib ib tug Nyiaj zwm tseg, cov tswv cuab yuav tseg tau nyiaj uas tau tshaj ntawm Medicaid Purchase Plan kev tswj cov khoom uas ntaus tau ua nyiaj ($15,000) los yuav khoom siv rau tus kheej (xws li, ib lub tsev los sis tsheb) los sis lwm yam kev pab.

Txoj Kev pab txog kev kho mob rau tsev neeg puas muaj nyob hauv Medicaid Purchase Plan?

Tsis muaj. Kev pab kev kho mob rau tsev neeg tsis muaj nyob hauv Medicaid Purchase Plan.

Yog tias kev pab kev kho mob muaj los ntawm tus tswv cuab ntawm nws los sis nws tus txij nkawm qhov chaw ua hauj lwm ne?

Medicaid Purchase Plan tej zaum yuav pab them rau tus neeg tau txais kev pab kev kho mob los ntawm nws qhov chaw ua hauj lwm yog tias txoj kev pab ntawv tsawg dua Medicaid. Tus tswv cuab yuav tau them ib qho nyiaj hli rau Medicaid Purchase Plan, thiab Wisconsin Medicaid mam li them cov nqi uas ob leeg koom them, xws li qhov nyiaj hli uas tau them, nyiaj them ua ntej ntawm kev kho mob, thiab ob tog ntawm cov ntawv pov hwm.

Yog Xav Paub Ntxiv Hu Rau:

 • Hu rau Qhov Chaw Pab Cov Tswv Cuab ntawm 1-800-362-3002 (kev pab rau cov neeg tsis hnov lus thiab kev txhais lus los muaj tib si), los sis
 • Lub koom haum ntawm koj nyob, los sis
 • Mus rau ntawm dhs.wi.gov/em/customerhelp

Cov lus nyob hauv no yog hais kom sawv daws paub txog xwb. Yog xav paub ntxiv txog Medicaid Purchase Plan, thov hu rau lub koom haum ntawm koj nyob.

Yog koj xim oob qhab los sis xav tau cov lus qhia no ua lwm hom lus, thov hu rau (608) 266-3356 los sis 1-888-701-1251 TTY. Tsis yuav nqi rau kev pab txhais lus.

Yog muaj lub noog txog neeg txoj cai (civil rights) hu rau (608) 266-9372 los sis 1-888-701-1251 TTY.

P-10071H (04/13)

Last Revised: January 6, 2015