SeniorCare Daim Ntawv Rov Ntxiv Xyoo SeniorCare Annual Renewal

PDF (61 KB)

Kuv puas yuav tsum tau Rov Ntxiv Kuv Cov Kev Pab Los Ntawm SeniorCare?

Koj cov kev pab los ntawm SeniorCare tsuas pom zoo rau 12 lub hlis xwb. Koj yuav tau teev SeniorCare Daim Ntawv Rov Ntxiv Xyoo txhua xyoo los xyuas koj qhov kev tsim nyog.

Kev Mus Nqa Tau Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab Qhov Twg?

SeniorCare yuav xa ib Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab uas twb sau tag txhua yam rau hauv lawm thiab daim ntawv qhia ua, uas xa hauv ntawv, li ntawm 6 plua (weeks) ua ntej koj qhov kev pab tam sim no yuav tag.

Piv txwv li, yog tias koj qhov kev pab tam sim no tag rau lub Cuaj hlis tim 30, koj Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab yuav xa rau koj li ntawm lub Yim hli nrab.

Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab Zoo LI Cas?

Daim ntawv rov Ntxiv Tshiab yog ib daim ntawv uas twb sau tag cov moj kab sim uas SeniorCare tau tam sim no txog koj. Koj yuav tau rov soj ntsuam cov moj kab sim uas twb sau tag lawm seb puas yog. Yog tias cov moj kab sim uas twb sau tag lawm tau pauv lawm los sis tsis yog lawm, koj yuav tau sau seem "pauv" uas qhia cov moj kab sim kom yog. Yuav kom koj kos lub voj voog uas yog koj cov lus teb rau lwm sob lus nug.

Koj yuav tau txais daim ntawv qhia ua thiab ib daim ntawv xam cov nyiaj tau nrog rau Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab uas yuav pab koj sau daim ntawv. Khaws daim ntawv qhia ua thiab daim ntawv xam cov nyiaj tau rau koj.

Kuv Yuav Xa Daim Ntawv Rov Ntxiv Dau Thaum Twg?

Nws tseem ceeb heev uas koj yuav tau sau koj Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab kom yog thiab xa kom sai li sai tau tuaj kom tsis txhob ncua los sis tej lub sij hawm ncua hauv koj qhov kev pab los ntawm SeniorCare.

Piv txwv li, yog tias koj qhov kev pab tam sim no kawg rau lub Cuaj hlis tim 30, yuav xa koj Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab tuaj rau koj lub Yim Hli nrab. Yog tias SeniorCare tsis tau txais koj daim ntawv rau lub Kaum hli tim 1, yeej tseem yuav ua koj cov ntawv tiam sis yuav muaj kev ncua hauv koj qhov kev pab los ntawm SeniorCare yog tias koj tseem tsim nyog yuav tau txias.

Koj tsuas xa Daim Ntawv Rov Ntxiv Dau xwb. Tsis txhob xa daim ntawv qhia ua los sis daim ntawv pab xam cov nyiaj.

Kuv Puas Yuav Tau Them Nqi Nkag?

Koj yuav tsum tau them tus nqi nkag txhua xyoo uas yog $30 rau ib tug neeg twg. Xa qhov nyiaj nrog rau koj Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab.

Kuv Yuav Paub Tau Li cas Tias Kuv Raug Pom Zoo Rau Kev Nkag Lawm?

SeniorCare yuav xa ib daim ntawv txog qhov kev txiav txim siab rau koj qhov kev tsim nyog rau SeniorCare. Daim ntawv yuav xa tuaj rau koj li ntawm plaub mus rau rau plua tom qab SeniorCare txais koj Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab. Cov ntawv uas ua tsis tiav yuav tsis muab ua thiab yuav xa rov qab tuaj rau koj.

Kuv Yuav Hu Leej Twg Yog Tias Kuv Muaj Lus Nug Txog SeniorCare?

Koj yuav tau hu rau SeniorCare Tus Xov Tooj Pab Neeg ntawm1-800-657-2038, yog tias koj muaj lus nug txog qhov kev ua Daim Ntawv Ntxiv Tshiab los sis seb yuav sau Daim Ntawv Ntxiv Tshiab li cas.

Koj hu tau ntxiv rau SeniorCare Tus Xov Tooj Pab Neeg yog tias:

  • Koj tau yuav txij nkawm rau lub sij hawm uas koj tau txais kev pab tam sim no,
  • Tus txij nkawm uas nrog koj nyob tam sim no txawv tus uas muaj npe hauv Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab,
  • Koj xav tso cai rau ib tug neeg sawv cev los sis pauv koj tus neeg sawv cev tam sim no, uas nws yuav pab koj sau koj Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab rau koj. (Yog tias koj twb muaj ib tug neeg sawv cev lawm thiab tsis xav pauv, koj tsis tas yuav hu rau SeniorCare.)
  • Tus neeg thov kev pab los sis tus txij nkawm muaj npe hauv Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab tsis nyob hauv tsev los sis tuag lawm.

Tej Yam Tseem Ceeb Uas Kuv Yuav Tau Ua Ua Ntej Xa Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab Tuaj Yog Dab Tsi?

Cov lus qhia rau Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab muaj tej yam uas koj yuav tau rov xyuas dua zaum ob ua ntej koj xa koj daim ntawv tuaj:

  • Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab sau puas tiav?
  • Koj puas tau xyeem npe los sis kom koj tus neeg sawv cev/ib tug neeg saib xyuas xyeem npe rau Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab?
  • Koj puas tau muab koj qhov nqi nkag nrog? ($30 rau ib tug neeg twg)
  • Koj puas nco qab sau koj tus Zauv Pua Cev thiab/los sis koj tus txij nkawm tus Zauv Pua Cev rau ntawm koj daim tshev los sis daim ntawv yuav nyiaj rau tus nqi nkag?
  • Koj puas tau nyeem seem hais txog Cov Cai thiab Thiv Meem?
  • Xa Daim Ntawv Rov Ntxiv Tshiab mus rau:
SeniorCare
P.O. Box 6710
Madison, WI 53716-0710

Xav Paub Moj Kab Sim Ntxiv:

DHFS yog ib qhov chaw ua hauj lwm uas tsis xaiv neeg thiab muab kev pab. Yog tias koj muaj kev tsis meej xeeb pem thiab xav tau cov moj kab sim no ua lwm hom ntawv, los sis tim tsum kom muab txhais ua lwm hom lus, thov hu (608) 266-3356 los sis (608) 266-2555 TTY. Tag nrho cov kev txhais ntawv yog dawb xwb.

Yog muaj lus nug txog neeg cov cai hu (608) 266-3465 los sis (608) 266-2555 TTY.

 

State of Wisconsin
Department of Health Services

Division of Health Care Access and Accountability

 

P-10085H (07/08)

Learn about PDF documents

Last Revised: October 7, 2016