WIC, Koj thiab Lub Khw Muag Khoom Noj, Los Ib Yam Thiab!

Daim video WIC Kev Pab Cuam, Koj thiab Lub Khw Muag Khoom Noj, Los Kuj Ib Yam Thiab!  (Webcast, help) yuav piav seb yuav siv WIC cov tshev hauv khw muag khoom li cas kom yuav tau cov khoom uas WIC tso cai thiab yuav tau npaum li qhov pub yuav. Wisconsin WIC Kev Pab Cuam tsis tau nrog pom zoo li cas rau cov khoom uas muab los ua duab piv txwv rau hauv daim video no. Cov duab tsuas muab siv kom pom tseeb ib cov khoom noj uas tso cai pub yuav rau cov tau txais kev pab ntawm WIC xwb.

Cov tseem ntsiab lus nyob hauv daim video no muaj xws li:

 • yuav siv WIC cov tshev hauv khw muag khoom li cas;

 • saib cov duab muab ua piv txwv rau cov khoom noj uas tso cai pom zoo muab WIC cov tshev mus yuav;

 • kawm kom paub seb yov yuav tau WIC cov khoom noj ntau npaum cas;

 • saib kom pom thiab hnov txog qhov kev pab cuam tej ntaub ntawv tseem ceeb, xws li WIC cov tshev, WIC daim ID, thiab daim ntawv teev cov khoom noj WIC tso cai pub yuav.

Lus qhia txog qhov saib daim video

 • Sim lub suab hais lus kom nrov zoo ua ntej pib xyuas daim video.

 • Txav tus cursor mus kom pom daim screen dav dua qub.

 • Muab tus cursor nyem rau ob tus ntawv "CC" (closed captioning) yog koj xav kom cov ntawv sau tus neeg cov lus hais tawm tuaj rau koj tau nyeem.

 • Muab cov ntaub ntawv nram qab no los tso ua ke thiab saib ib qho zuj zus thaum koj saib daim video hais txog qhov ntawd: 

  • WIC daim ID.

  • WIC ib daim tshev.

  • WIC ib daim tshev yuav txiv hmab txiv ntoo thiab zaub rau cov poj niam thiab me nyuam. Ib daim duab ntawm WIC ib daim tshev yuav txiv hmab txiv ntoo thiab zaub nyob rau ntawm daim ntawv (brochure) "Yuav siv koj cov tshev WIC yuav txiv hmab txiv ntoo thiab zaub li cas". Daim ntawv (brochure) yuav pab koj to taub txog qhov yov yuav txiv hmab txiv ntoo thiab zaub li cas thiab yuav siv daim tshev li cas. Yog koj muaj ntau tshaj ib daim tshev yuav txiv hmab txiv ntoo thiab zaub rau koj tsev neeg rau tib lub hlis, koj muab tau los tso thiab siv ua ke. Yog tus nqi ntawm cov txiv hmab txiv ntoo thiab zaub ntau tshaj qhov ntaus rau ntawm daim tshev, koj yuav tau muab koj li nyiaj them rau, los yog siv koj tej gift card, credit card, debit card, los yog daim FoodShare Quest card los them qhov tshaj ntawd. 

  • Lub folder rau WIC cov ntaub ntawv:  Nyeem qhov "Nyob Hauv Khw Muag Khoom Noj (At the Store)" sau rau sab nraud thiab "WIC Cov Cai thiab Cov Luag Hauj Lwm (WIC Rights and Responsibilities)" nyob hauv lub folder kom paub txog cov cai siv tshev kom yog kom thiaj tsis txhaum WIC cov cai.

  • Daim Ntawv Teev Cov Khoom Noj Uas WIC Tso Cai.  

Yog koj muaj lus nug dab tsi, hu rau WIC qhov chaw ua hauj lwm. Muaj tus xov tooj nyob rau ntawm WIC daim ID thiab hauv lub folder ntim WIC cov ntaub ntawv.

Nondiscrimination Statement in Hmong

Last Revised: September 21, 2015